4.8 / 5
średnia ocena

Regulamin Konkursu


Regulamin Konkursu organizowanego przez Ambasadę Uśmiechu z siedzibą w Opolu.

 

§1 Postanowienia ogólne

 

1. Organizatorem konkursu jest Ambasada Uśmiechu Sp. z o.o. sp.k., ul. Bielska 31, 45-
401 Opole, NIP: 7543062836
2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook, Inc.
4. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
5. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com (zwanej dalej również
“Fanpage”).

 

§2 Warunki uczestnictwa

 

1. W konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie, które są pacjentami
jednostki organizującej konkurs.
2. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie
Facebook oraz zaznaczenie „lubię to” profilu Organizatora na Fanpage’u.
3. Konkurs trwa od dnia 19.03.2021 do dnia 20.03.2021 do godziny 23.59.
4. Wyniki zostaną ogłoszone nie później niż 7 (słownie: siedem) dni od daty zakończenia
konkursu.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony
lub aplikacji Facebook.
6. Fakt uczestnictwa w konkursie równy jest z udzieleniem zgody na przetwarzanie
danych osobowych uczestnika w celach organizacji Konkursu.

 

§3 Zadanie konkursowe

 

1. Zadanie konkursowe polega polubienie posta konkursowego, udostępnieniu go oraz
napisaniu komentarza
2. W konkursie zostanie wybrany jeden zwycięzca.
3. Zwycięzca konkursu wybrany zostanie przez jednostkę organizującą konkurs.
4. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody
za pośrednictwem wiadomości wysłanej przy wykorzystaniu platformy Facebook.

 

 

§4 Nagroda

 

 

1. Nagrodą w konkursie jest szczoteczka Oral-B Genius 8000. Nagrodę można odebrać
osobiście pod adresem Ambasada Uśmiechu Sp. z o.o. sp.k. ul. Bielska 31 w Opolu.
2. Nagrodę należy odebrać nie później niż do dnia 30.03.2021. Po tym terminie nagroda
traci ważność.
3. Organizator ma prawo, choć nie musi z niego skorzystać, do podania danych zwycięzcy
na portalu społecznościowym Organizatora w serwisie Facebook.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z
przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy
rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą
identyfikację uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
6. Identyfikacja Zwycięzcy odbywa się poprzez porównanie Imienia oraz Nazwiska autora
zwycięskiego komentarza na platformie Facebook do danych wynikających z dowodu
osobistego osoby odbierającej Nagrodę oraz zgodność tych danych z bazą klientów w
systemie wewnętrznym Organizatora.
7. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na
wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie
fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać
wykluczony z Konkursu decyzją organizatora oraz obciążony zostać karą finansową w
wysokości wartości nagrody.

 

§5 Reklamacje

 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni
zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu.
2. Za datę zakończenia Konkursu uznaje się datę przekazania Nagrody.
3. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
4. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz
dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem
poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na Facebooku”
5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie do 30 dni od daty zakończenia
konkursu wskazanej w §2 ust. 3 niniejszego regulaminu.

 

 

§6 Postanowienia końcowe

 

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem organem decydującym jest
Organizator.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania.
Warunkiem tych zmian jest informacja zamieszczona na Fanpage’u Organizatora.
3. Uczestnik konkursu rezygnuje z tytułu jakichkolwiek roszczeń wynikających z
prowadzonego Konkursu oraz zrzeka się prawa do pozwania Organizatora w sprawach
związanych z KonkursemAmbasada Uśmiechu wysoko oceniana klinika

 

Ambasada Uśmiechu S.C. Ortodoncja, Stomatologia i Implantologia


 


 


10 rzeczy, które musisz wiedzieć, zanim wybierzesz swojego dentystę
   

Przeczytaj także porady naszych ekspertów

   
Ile kosztuje odbudowa zęba?
Ambasada Uśmiechu implanty zębów Opole protet uzupełnianie braków zębowych

Kiedy uzębienie ulega znacznej destrukcji, np. pod wpływem próchnicy czy urazu, konieczna jest jego odbudowa. W takiej sytuacji można zastosować różne rozwiązania, w tym korony, mosty, wypełnienia onlay i inlay, […]


Czytaj
Higienizacja jamy ustnej – na czym polega? Wskazania, cena
Ambasada Uśmiechu higiena jamy ustnej Opole profilaktyka

Codzienna higiena jamy ustnej to najlepszy sposób na ochronę zębów przed różnymi problemami. Jednak, nawet jeżeli myjesz swoje uzębienie często i prawidłowo, to nie wystarczy. Przynajmniej raz […]


Czytaj
Erozja szkliwa
Ambasada Uśmiechu Opole profilaktyka stomatologia zachowawcza

Erozja szkliwa to problem, z którym borykają się Pacjenci w różnym wieku. Jest to długotrwały proces, który prowadzi do nieodwracalnych zmian w budowie zębów. Dlatego, jeśli zauważysz jakiekolwiek jego […]


Czytaj
© Copyright 2020 | Wszelkie prawa zastrzeżone | All rights reserved
Zadzwoń: